Sáng kiến kinh nghiệm năm 2015 - 2016

Thứ ba - 04/03/2014 13:56
   Trẻ em như búp trên cành.Biết ăn,  biết ngủ,  biết học hành là ngoan.Việc ăn, ngủ , học tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại rất quan trọng đối với trẻ, bởi vì khi mới sinh ra con người chưa có các kĩ năng
Sáng kiến kinh nghiệm năm 2015 - 2016
                                               A/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:
  Bác hồ đã viết:
                                                Trẻ em như búp trên cành
                                     Biết ăn,  biết ngủ,  biết học hành là ngoan.
    Việc ăn, ngủ , học tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại rất quan trọng đối với trẻ, bởi vì khi mới sinh ra con người chưa có các kĩ năng xã hội mà phải thông qua quá trình học tập, được dạy dỗ từ đó mới hình thành các kỹ năng cần thiết, vì vậy việc dạy học cũng cần có những phương pháp đúng đắn, thiết thực mới giúp việc học tập trở nên hấp dẫn, gây hứng thú, dễ tiếp thu cho người học.
      Trẻ mÉu gi¸o “ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i”. TrÎ rÊt hiÕu ®éng, tß mß, ham muèn häc hái, t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh. Trong khi ch¬i, trÎ thùc sù häc ®Ó lÜnh héi c¸c kh¸i niÖm ban ®Çu hoÆc c¸c tri thøc tiÒn khoa häc. BiÕt ®­îc tÇm quan träng ®ã, lµ mét ng­êi gi¸o viªn chóng ta cÇn ph¶i coi träng viÖc t¹o ra m«i tr­êng gi¸o dôc trÎ b»ng nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc, nh»m ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: trÝ tuÖ- ®¹o ®øc- thÈm mÜ-  thÓ lùc. Tõ ®ã, gióp trÎ hoµn thiÖn nh©n c¸ch, ng«n ng÷, t­ duy, ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng thùc hµnh, giao tiÕp, øng xử.
          Trong chương trình giáo dục mầm non, môn tạo hình luôn hấp dẫn đối với trẻ lứa tuổi mầm non, giúp trẻ phản ánh thế giới xung quanh cuộc sống con người một cách đa dạng phong phú và hấp dẫn đối với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo. Thông qua tạo hình trẻ được thử sức mình trong việc thể hiện và sáng tạo thế giới riêng theo tư duy của mình. Hoạt động tạo hình phát triển ở trẻ khả năng quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, khả năng phối hợp giữa mắt và tay, hoàn thiện một số kỹ năng cơ bản ( vẽ, nặn, cắt dán, gấp, phối màu…), nã gióp trÎ t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vµ thÓ hiÖn mét c¸ch sinh ®éng nh÷ng g× chóng nh×n thÊy trong thÕ giíi xung quanh,  g©y cho chóng nh÷ng rung ®éng xóc c¶m, t×nh c¶m tÝch cùc. Ho¹t ®éng t¹o h×nh lµ mét ho¹t ®éng cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o sù t¸c ®éng ®ång bé lªn mäi mÆt ph¸t triÓn cña trÎ em vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÈm mÜ, thÓ chÊt vµ h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt kÜ n¨ng ban ®Çu cña con ng­êi. Hiểu ®­îc tÇm quan träng ®ã, t«i
 
 
l.   Lu«n t×m tßi nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó gióp trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc trong lÜnh vùc nµy.
II/ MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:
 Việc tìm ra những biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình không chỉ giúp trẻ hôm nay mà cho cả mai sau, bởi vì tạo hình là một lĩnh vực nghệ thuật không chỉ cho trẻ nhỏ mà nó còn theo trẻ cả khi trẻ đã lớn lên, bộ môn tạo hình theo trẻ lên bậc học tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, có khi còn theo trẻ đến suốt cuộc đời, nhiều trẻ đã gắn liền cuộc sống của mình với môn tạo hình đó chính là những hoạ sĩ nổi tiếng, những người thiết kế thời trang, đồ họa, những kiến trúc sư, người cắm hoa nghệ thuật…
 Việc tìm ra những biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình còn giúp giáo viên có kiến thức, kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ một cách linh hoạt, nhằm gây hứng thú, tích cực sáng tạo cho trẻ, giúp trẻ thể hiện hết khả năng, năng khiếu và vốn kinh nghiệm sống của mình vào tác phẩm tạo hình.
 Ngoài ra còn hình thành ở trẻ khả năng sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng để tạo môi trường, không gian đẹp trong và ngoài lớp, hình thành ở trẻ ý thức bảo vệ môi trường xanh – sạch- đẹp.
 Đồng thời giúp các bậc phụ huynh biết được khả năng của con mình từ đó có bước đầu tư, định hướng tương lai cho trẻ, đồng thời cũng giúp phụ huynh an tâm về các mặt phát triển của con mình khi gởi con tại trường. Đó chính là những mục tiêu của đề tài này.
III/ PHẠM VI ĐỀ TÀI:
   Đối với đề tài “ một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình” được thực hiện tại lớp Lá 2 trường Mẫu Giáo Định Hiệp.
                                   B/ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
I/ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:
1. Khã kh¨n:
- Tµi liÖu tham kh¶o cßn h¹n chÕ.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa phong phú, chưa hấp dẫn trẻ.
    - Đa số các ch¸u kh«ng học qua Mẫu Giáo Bé nªn c¸c kÜ n¨ng vẽ- d¸n- nÆn
vÉn cßn yÕu.
- Kỹ năng của trẻ trong lớp không đồng đều, một số cháu còn nhút nhát trong việc thể hiện ý tưởng của mình.
- C¸c bËc phô huynh cßn Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con mình nªn kh¶ n¨ng tiÕp cËn nghÖ thuËt cña trÎ ch­a tèt.
- Nhận thức của một số phụ huynh còn chưa đồng đều, còn cho rằng việc đến trường chỉ để chơi, họ gửi con chỉ để có người trông coi để yên tâm đi làm, còn việc học phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến.
- M«i tr­êng gi¸o dôc trong gia ®×nh ch­a tèt còng ¶nh h­ëng ®Õn t©m hån cña trÎ khi c¶m thô tr­íc c¸i ®Ñp.       
2. ThuËn lîi:
- §­îc sù quan t©m, h­íng dÉn chØ ®¹o cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, phòng giáo dục.
- Gi¸o viªn ®­îc qu¸n triÖt, tiÕp thu, båi d­ìng néi dung kÕ ho¹ch chuyªn ®Ò mét c¸ch ®Çy ®ñ, sö dông nguyªn vËt liÖu s¼n cã ë ®Þa ph­¬ng vµ ®· thÓ hiÖn ®ång bé vÒ ch­¬ng tr×nh ®æi míi cho tõng ®é tuæi.
- Được sù quan t©m gióp ®ì cña mét sè phô huynh.
- Về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ cho trẻ hoạt động. Cảnh quan nhà trường thoáng mát, có cây cảnh che bóng mát, nhiều loại hoa trong sân trường góp phần giúp trẻ quan sát, từ đó cung cấp cho trẻ những biểu tượng, tích luỹ vốn hiểu biết, kinh nghiệm cho trẻ về thế giới xung quanh.
       Lµ mét gi¸o viªn míi vÒ tr­êng ch­a ®­îc l©u, ch­a häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong thùc tÕ, nªn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. v× thÕ, bªn c¹nh häc hái c¸c kinh nghiÖm cña chÞ em trong tr­êng t«i cßn t×m tßi c¸c kinh nghiÖm qua s¸ch b¸o, internets vµ häc hái nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c tr­êng b¹n ®Ó tù trau dåi thªm nh÷ng kiÕn thøc cho m×nh. Tõ ®ã, cã nh÷ng biÖn ph¸p gióp trÎ häc tèt m«n ph­¬ng ph¸p t¹o h×nh h¬n.
 
 
 
 
     II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
          Con ng­êi sinh ra kh«ng ph¶i ai còng cã s½n trong m×nh nh÷ng n¨ng khiÕu thÉm mÜ, còng như tài năng sẵn có, mµ ph¶i ®ßi hái th«ng qua gi¸o dôc vµ ho¹t ®éng th× tõ ®ã nh÷ng tµi n¨ng vµ kh¶ n¨ng ®ã míi ®­îc béc lé vµ ph¸t triÓn. NhÊt lµ ®èi víi trÎ nhá, viÖc häc cña trÎ kh«ng ph¶i ®¬n thuÇn lµ ®­a trÎ vµo mét khu«n phÐp chÆt chÏ, mµ häc cña trÎ ë ®©y th«ng qua ch¬i, “trÎ ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i”. V× thÕ, ®øng tr­íc nh÷ng thuËn lîi vµ kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ mét gi¸o viªn trÎ t«i cè g¾ng t×m tßi ®Ó lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc tæ chøc thÝch hîp gióp tÊt c¶ trÎ ®Òu høng thó vµ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng t¹o h×nh.
  1. Xây dựng nề nếp học tập trong giờ hoạt động trên lớp.
 Nề nếp của trẻ rất quan trọng đối với một tiết học, nếu giáo viên không đưa trẻ vào nề nếp được thì giờ học không thể đạt kết quả cao. Khi trẻ đã có nề nếp tốt thì khi giáo viên hướng dẫn trẻ sẽ tập trung chú ý, say mê với giờ học, từ đó trẻ bộc lộ cảm xúc, tình cảm, trí tưởng tượng, sáng tạo của bản thân.
Ví dụ : Bằng cách xếp xen kẽ trẻ mạnh dạn với trẻ nhút nhát, cháu hiếu động với cháu chậm chạm, ít vận động, cháu nam với cháu nữ, chia tổ trong lớp, đặt tên tổ và mỗi tổ có tổ trưởng để quán xuyến các thành viên trong tổ mình.
Đồng thời tôi luôn động viên cũng như nhắc nhở về phong cách, tác phong ngồi học của trẻ, ngồi ngay ngắn, thẳng hàng, đúng tổ của mình, không nói leo, nói chuyện trong giờ học, khi có ý kiến phải giơ tay phát biểu, nói phải rõ ràng, mạch lạc, tròn câu, biết thưa gửi khi phát biểu, với những biện pháp trên khi vào giờ hoạt động trẻ thật sự nghiêm túc, tuy tiết học nhẹ nhàng, tươi vui nhưng trẻ vẫn giữ được nề nếp, không đùa giỡn, mất trật tự từ đó nâng cao được chất lượng tạo hình ở trẻ.
  1. Tổ chức hoạt động một cách nhẹ nhàng, linh hoạt.
          Chúng ta đã biết ngay từ khi còn rất nhỏ trẻ đã có những phản ứng với cài đẹp như khi nhìn thấy một vật với màu sắc loè loẹt thì chắc chắn trẻ sẽ nhìn ngay vào đó, trẻ luôn hứng thú với cái đẹp, cái mới lạ, luôn muốn tìm hiểu, sờ mó tay vào những vật mới lạ, Tuy nhiªn ®èi víi trÎ nhá, sù kiªn tr× vµ kh¶ n¨ng chó ý cña chóng ch­a cao nªn còng dÔ dÉn ®Õn sù nhµm ch¸n vµ kh«ng hµo høng víi c«ng   .
   viÖc ®­îc giao trong mét thêi gian dài, vµ chÝnh ng­êi lín chóng ta còng kh«ng thÓ nµo Ðp buéc trÎ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã ®Ó h­íng dÉn trÎ ®i vµo mét ho¹t ®éng t¹o h×nh, t«i kh«ng yªu cÇu trÎ thùc hiÖn ngay.    =>  V× nh­ thÕ sÏ lµm cho mét giê ho¹t ®éng kh« khan vµ kh«ng ®¹t ë trÎ sù høng thó tÝch cùc, mµ ®Æc biÖt víi sù ¸p dông ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi nã ®ßi hái mét giê ho¹t ®éng ph¶i nhÑ nhµng vµ chñ ®éng trªn trÎ nhiÒu h¬n trong ®ã ng­êi gi¸o viªn chØ lµ ng­êi ®Þnh h­íng cho trÎ.
        Vì vậy trước khi đi vào một giờ học tạo hình tôi luôn tìm cách lôi cuốn trẻ, tạo sự thích thú, hào hứng để trẻ hoà nhập vào tiết học cùng cô và bạn một cách dễ dàng, tự nguyện không gò bó. §Ó l«i cuèn ®­îc trÎ tham gia vµo ho¹t ®éng th× ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i t×m tßi nh÷ng s¸ng kiÕn míi, nh÷ng thñ thuËt s­ ph¹m vµ tõ ®ã dïng ng«n ng÷ cña m×nh ®Ó truyÒn ®¹t tíi trÎ mét c¸ch sinh ®éng vµ l«i cuèn. ®iÒu ®ã muèn nãi ®Õn kh¶ n¨ng øng x÷ cña ng­êi gi¸o viªn còng nh­ ng«n ng÷ vµ phong c¸ch ®øng líp thËt tù tin, dÝ dâm, vui vÎ, ngé nghÜnh g©y sù chó ý cña trÎ vµo ho¹t ®éng.
   ĐÆc biÖt, ng­êi gi¸o viªn còng ph¶i cã kh¶ n¨ng t¹o h×nh vµ t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm ®Ñp, v× trÎ häc ®a sè dùa trªn sù b¾t ch­íc lµ chñ yÕu, v× thÕ ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn còng ph¶i ®­a ra nh÷ng h×nh mÉu ®Ñp m¾t vµ mang tÝnh nghÖ thuËt cao :
 Ví dụ :   Vào đầu giờ học tôi dùng những vật thật cho trẻ quan sát nhằm gây hứng thú cho trẻ như với những đề tài gần gũi  “ vẽ đàn cá”, “ vẽ hoặc cắt dán hoa màu xuân”…,  tôi cho trẻ xem đàn cá thật, xem hoa thật, còn đối với những đề tài mà khó chuẩn bị được vật thật, tôi cho trẻ xem vidoclip, tranh, hình ảnh thật về sự vật, hiện tượng đó như đề tài “ vẽ mưa rơi”, “ gấp chiếc thuyền”… Với cách làm này tôi thật sự đã thu hút được trẻ vào đầu giờ học.
       Ngoài ra để tiết học được nhẹ nhàng, giáo viên cần linh hoạt trong việc chuyển tiếp từ hoạt động này sang hoạt động khác, giáo viên có thể sử dụng lời nói của mình để hướng trẻ đến hoạt động khác mà không làm ngắt quãng, hay quá đột ngột đối với trẻ như “ ngoài những bức tranh này ra cô còn có nhiều bức tranh đẹp nữa các con cùng đi xem với cô nhé”. Trong khi di chuyển đội hình cô cho trẻ đọc thơ, vè hoặc hát các bài trong chủ đề gây sự chú ý và giúp trẻ hào hứng tiếp nhận hoạt động.
  Giáo viên không nên áp đặt trẻ mà cần để cho trẻ được tự do phát triển khả năng của mình, khi cho trẻ thực hành bài tập giáo viên nên mở nhạc nhẹ để kích thích sự sáng tạo của trẻ.
  1. Tạo môi trường nghệ thuật trong lớp.
  Với trẻ những gì trẻ được nhìn thấy chính là những vốn kinh nghiệm tích luỹ lại trong trí óc của trẻ, khi trẻ nhìn thấy cái đẹp nó sẽ hình thành ở trẻ vốn kinh nghiệm mà khi thực hành bài tập trẻ sẽ bộc lộ ra ngoài. Vì vậy t«i luôn chú trọng đến việc t¹o m«i tr­êng nghÖ thuËt trong líp häc cho trẻ :
Ví dụ :  Vệ sinh lớp học s¹ch sÏ, gọn gàng và trang trí ®Ñp m¾t, trong phßng cã nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp cã mµu s¾c sÆc sì ®­îc bè trÝ gän gµng, phï hîp.
    Đ©y còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng bëi v× xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ lµ trùc quan sinh ®éng sẽ thu hót vµ hÊp dÉn trÎ, thóc ®Èy trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc tèt h¬n, ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã t«i cho trÎ xem nhiÒu tranh, nhiÒu t¸c phÈm t¹o h×nh cã gi¸ trÞ nh­ tranh vÏ, hay xem b¨ng ®Üa cã c¸c c¶nh quan ®Ñp râ nÐt. ®ång thêi h­íng dÉn trÎ quan s¸t ®Ó nhËn thÊy c¸i ®Ñp ®¬n gi¶n nhÊt trong nh÷ng t¸c phÈm ®ã.
   Ngoài ra việc trang trí trên các mảng tường theo từng chủ đề cũng hết sức quan trọng, tôi luôn lựa chọn những hình ảnh đẹp theo từng chủ đề trong năm học :
 Ví dụ : Để  trẻ trang trí trên mảng tường .
Các hình ảnh này được tôi thay đổi theo chủ đề để làm mới việc tiếp thu kiến thức, lĩnh hội tri thức mới của trẻ, trên mảng tường ở góc bé khéo tay tôi cũng chú trọng việc trưng bày sản phẩm đẹp của trẻ, với những sản phẩm đẹp do trẻ tạo ra tôi cho trẻ trưng bày lên đó để trẻ được nhìn ngắm mỗi ngày đồng thời nó cũng là động lực thúc đẩy trẻ có kỹ năng tạo hình yếu cố gắng tạo ra những sản phẩm tạo hình đẹp để được trưng bày như bạn.
   Để tạo môi trường nghệ thuật cho trẻ tôi còn chú ý cả tới môi trường nghệ thuật ngay trên bàn ăn của trẻ, tôi tự tay làm ra những bình hoa với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau từ đó giúp trẻ quan sát ngay trong khi ăn, không những giúp trẻ
 
hứng thú là một món quà tinh thần giúp trẻ ăn ngon miệng mà nó còn giúp trẻ lĩnh hội được nhiều kiểu dáng của các loài hoa và màu sắc vô cùng phong phú của chúng, từ đó trẻ có thể thoả sức sáng tạo nhiều kiểu hoa, nhiều màu sắc vào tác phẩm của mình.
  Ví dụ :  Đối với đồ chơi ở các góc của trẻ tôi không ngừng học hỏi và sử dụng các nguyên vật liệu, phế phẩm để làm ra những đồ chơi đẹp, phong phú, nhiều màu sắc, trẻ đặc biệt rất ấn tượng và thích thú khi được sử dụng những loại đồ chơi này, trẻ say mê nhìn ngắm chúng và khi chơi cũng biết nâng niu đồ chơi từ đó gây cho trẻ những xúc cảm đặc biệt, những hình tượng nghệ thuật ăn sâu vào tâm hồn trẻ mà khi thực hành bài tập tạo hình trẻ sẽ bộc lộ ra bên ngoài.
  1. Cho trẻ hoạt động tạo hình mọi lúc mọi nơi:
     Người xưa có câu “ học học nữa học mãi”, đúng vậy việc học luôn luôn cần thiết đối với mỗi con người, vì vậy để trẻ có thể sáng tạo ra những tác phẩm đẹp, mới lạ thì việc học tạo hình ở mọi lúc, mọi nơi không thể bỏ qua được.
    Trong  giê ho¹t ®éng ngoµi trêi t«i cho trÎ nhÆt l¸ r¬i råi t¹o nªn nh÷ng con vËt dÔ th­¬ng mµ trÎ thÝch, qua ®ã gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng. Nh÷ng s¶n phÈm do trÎ lµm t«i cho trÎ gi÷ l¹i ®Ó tõ ®ã trÎ hiÓu ®­îc tõ nh÷ng l¸ c©y rông ngoµi thiªn nhiªn còng cã thÓ t¹o nªn nh÷ng con vËt ngé nghÜnh vµ dÔ th­¬ng, ®ång thêi th«ng qua t¸c phÈm cña con m×nh mang vÒ nhµ tõ ®ã phô huynh biÕt ®­îc n¨ng khiÕu cña trÎ ®Ó qua ®ã t«i cã thÓ phèi hîp víi phô huynh ®Ó båi d­ìng nh÷ng trÎ cã n¨ng khiÕu vÒ t¹o h×nh.
    Bên cạnh đó trong giờ hoạt động ngoài trời tôi cũng chú ý cho trẻ quan sát những cảnh tượng thiên nhiên như quan sát bầu trời vào buổi sáng sớm xem khác bầu trời buổi trưa, chiều, tối như thế nào, cho trẻ quan sát hiện tượng thiên nhiên như quan sát gió trẻ cảm nhận được vẻ đẹp khi gió thổi qua có những chiếc lá vàng rơi từ trên cao xuống, giúp trẻ tưởng tượng được khi tham gia vào hoạt động tạo hình chính thức để tạo ra những sản phẩm thực sự của riêng trẻ, cho trẻ quan sát hoa trong vườn trường cũng là biện pháp tốt để giúp trẻ lĩnh hội tri thức, cần thiết cho hoạt động tạo hình.
    Trong  nh÷ng buæi sinh ho¹t chiÒu hay lµ ë ho¹t ®éng gãc, t«i ®· cho c¸c ch¸u cïng quan s¸t nh÷ng bøc tranh, s¶n phÈm ®Ñp cña c¸c b¹n trong líp vµ ë líp b¹n, th«ng qua ®ã, t«i khuyÕn khÝch trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng c¶m thô thÈm mü, ph¸t triÓn høng thó cña trÎ ®èi víi ho¹t ®éng t¹o h×nh, khiÕn trÎ h­ëng øng ngay mçi khi c« cho trÎ vÎ, nÆn, c¾t d¸n giÊy. ®­îc quan s¸t nhiÒu, trÝ t­ëng t­îng cña trÎ t¨ng, trÎ cã ®iÒu kiÖn tÝch luü, lµm phong phó vèn hiÓu biÕt cña trÎ vÒ nghÖ thuËt, ®ã chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn tÝnh s¸ng t¹o cña trÎ.
   Cïng víi trÎ xem tranh minh ho¹ trong c¸c t¸c phÈm dµnh cho thiÕu nhi. H­íng dÉn trÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« vÒ néi dung tranh. Cho trÎ lµm quen víi c¸c ®å ch¬i d©n gian, c¸c ®å ch¬i ®Æc tr­ng cho v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ. Cho trÎ lµm quen víi c¸c ph­¬ng thøc diÔn ®¹t trong c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt kh¸c nhau ( mµu s¾c, ©m thanh, h×nh d¸ng, chuyÓn ®éng,®iÖu bé) ®Ó tõ ®ã ph©n biÖt c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt th«ng qua h×nh t­îng nghÖ thuËt.
   Đặc biệt trong giờ tạo hình ngoài tiết học tôi cho trẻ hoạt động tạo hình theo nhóm, thường tôi cho trẻ hoạt động theo năm nhóm, mỗi nhóm thực hiện một kỹ năng tạo hình khác nhau, được hoạt động trong nhóm trẻ trở nên hào hứng, tích cực hơn nhiều, trẻ cùng nhau tạo ra những sản phẩm, từ đó hình thành ở trẻ kỹ năng hoạt động nhóm, trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn bạn, thắt chặt tình cảm bạn bè, tạo ra những xúc cảm, tình cảm lành mạnh ở trẻ,  việc này còn giúp trẻ bắt chước, học hỏi ở bạn mình các kỹ năng khác nhau giúp trẻ tích luỹ nhiều kinh nghiệm hơn từ đó khả năng tạo hình của trẻ được nâng lên.
     Cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng chung h»ng ngµy hay ho¹t ®éng mäi lóc mäi n¬i, th× ngoµi ra trong tr­êng còng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phong trµo vui ch¬i, ®ãn lÔ héi, th«ng qua ®ã trÎ ®­îc quan s¸t c¸ch trang trÝ cña c¸c ngµy lÔ héi, hay cuéc thi vÏ tranh do huyện tổ chức ®Ó tõ ®ã t«i t×m hiÓu ®­îc n¨ng khiÕu cña mçi trÎ tõ ®ã cã h­íng båi d­ìng kÞp thêi.
     Trong giờ học các môn học khác tôi cũng chú ý chuẩn bị những bức tranh, hình ảnh và mô hình mới, lạ, đẹp mắt nhằm gây hứng thú và làm tăng vốn kinh nghiệm cho trẻ qua đó trẻ có thể ứng dụng và sáng tạo trong quá trình thực hành hoạt động tạo hình.
  1. Nắm vững phương pháp tạo hình:
     Ngoµi viÖc gióp trÎ lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó lµm giµu vèn kinh nghiÖm cho b¶n th©n, th× bªn c¹nh ®ã t«i còng lu«n chó träng nhiÖm vô, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn gióp trÎ thùc hiÖn c¸c thao t¸c t¹o h×nh mét c¸ch tèt nhÊt ®èi víi tõng thÓ lo¹i vµ tõng néi dung ho¹t ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng trªn tõng trÎ.
 * §èi víi tiÕt mÉu:  §©y lµ mét h×nh thøc ho¹t ®én rÊt quan träng kh«ng thiÕu ®­îc, bëi lÏ nã cã vai trß lµ nÒn t¶ng, lµ m«i tr­êng båi d­ìng ë trÎ ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, nhËn biÕt c¸c ®Æc ®iÓm ®a d¹ng vÒ h×nh th¸i, kh¶ n¨ng c¶m thô tÝnh thÈm mü vµ nÐt ®éc ®¸o cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh. V× vËy viÖc lµm cña c« ph¶i chÝnh x¸c, h×nh mÉu ph¶i ®¶m b¶o cÇn cho trÎ t×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña h×nh mÉu, võa lµm võa gi¶i thÝch râ rµng, lời giải thích cần ngắn gọn, dễ hiểu giúp trẻ tiếp thu dễ dàng,  kÕt hîp gi÷a lêi nãi vµ ®éng t¸c tuy nhiªn tr¸nh viÖc lµm mÉu qu¸ l©u sÏ lµm mÊt høng thó t¹o h×nh cña trÎ.
 Ví dụ :   Khi vẽ mẫu cô cần theo một nguyên tắc: Vẽ từ tổng thể rồi đến các chi tiết hoặc vẽ từ trọng tâm vẽ ra. Ví dụ vẽ bông hoa cô phải vẽ nhuỵ trước đến vẽ các cánh hoa sau, vẽ các con vật hoặc vẽ người: thường vẽ đầu- thân- các bộ phận khác. Một số mẫu vẽ theo nguyên tắc thuận: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Ví dụ: Vẽ ngôi nhà: cô vẽ: mái nhà - tường - mặt đất.
- Một số nguyên tắc chung dạy trẻ vẽ theo mẫu:
+ Phương pháp trực quan là phương pháp chính.
+ Mẫu được để từ đầu đến cuối tiết học.
+ Mẫu có thể là tranh hay vật thật.
+ Cô vẽ mẫu cho trẻ quan sát, vừa vẽ vừa dùng lời nói để giảng giải thao tác.
+ Cho trẻ lại kiến thức, kỹ năng cũ, cung cấp kiến thức và rèn kỹ năng mới.
+ Trong tiết vẽ ở Mẫu Giáo Lớn có thể vẽ hai đối tượng.
+ Vật mẫu và kỹ năng vẽ được nâng dần từ đơn giản đến phức tạp theo từng độ tuổi.
- Khi trưng bày sản phẩm và nhận xét cô cần chú ý những nội dung sau:
+ Sắp xếp các tranh không chồng lên nhau.
 
  + Cho trẻ lựa chọn bài mà trẻ thấy đúng và đẹp.
+ Giáo viên nhận xét những nội dung: cấu trúc, tỉ lệ, hình dáng, kỹ năng về các đường nét, kỹ năng tô màu, bố cục, sự sáng tạo của trẻ.
    Tuy tiết tạo hình theo mẫu trẻ chỉ cần tạo ra sản phẩm giống mẫu của cô là được những tôi vẫn luôn khuyến khích, động viên trẻ sáng tạo thêm để bài làm thêm phong phú, sinh động.
* Ho¹t ®éng t¹o h×nh theo ®Ò tµi cho s½n:  ®©y lµ h×nh thøc t¹o h×nh mang tÝnh tù do Ýt phô thuéc vµo mÉu. ë h×nh thøc nµy c« trao ®æi víi trÎ vÒ néi dung ®Ò tµi, gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ nhí h×nh t­îng. D¹y trÎ biÕt lùa chän ®èi t­îng thÓ hiÖn phï hîp víi ®Ò tµi ®· cho, vµ t¹o s¶n phÈm theo Ên t­îng cña trÎ; cñng cè nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng ®· häc. D¹y trÎ nh÷ng ph­¬ng thøc t¹o h×nh riªng biÖt ®Ó t¹o ra mét ®Ò tµi cã kÕt cÊu chÆt chÏ m¹ch l¹c. th«ng qua ®ã nã sÏ ph¸t trÓn vÒ n¨ng lùc thÓ hiÖn mµu s¾c ®­êng nÐt.
- Một số nguyên tắc chung:
+ H×nh thøc nµy thÓ hiÖn ë ý t­ëng cña trÎ lµ chñ yÕu, vai trò của giáo viên là gợi ý, hướng dẫn trẻ trong quá trình tìm tòi, lựa chọn nội dung hình ảnh, sắp xếp bố cục bức tranh, tạo mối iên hệ giữa các đối tượng, đồng thời giúp trẻ biết lựa chọn và tô màu sao cho rõ nội dung đề tài.
+ Với hình thức hoạt động này cô cần chuẩn bị nhiều mẫu hơn ( 3-5 mẫu) để trẻ có sự hồi tưởng trong trí nhớ và lựa chọn nội dung phong phú hơn.
+ Sau khi cho trẻ quan sát, hướng dẫn thì khi trẻ thực hành giáo viên phải cất tranh mẫu trước khi cho trẻ thực hành để kích thích khả năng sáng tạo của trẻ.
+ Với một số bài cô có thể vẽ gợi ý một vài biểu tượng khó hoặc mới, quá trừu tượng, cô có thể vẽ tranh nhưng không cần phân tích kỹ vẽ xong cho trẻ nhìn rồi xoá đi.
* Ho¹t ®éng tù chän: d­íi h×nh thøc ho¹t ®éng nµy, trÎ ®­îc chñ ®éng tÝch cùc, tù lùa chän vµ thÓ hiÖn néi dung miªu t¶ ( ®Ò tµi cô thÓ ) mµ m×nh thÝch theo dù ®Þnh t¹o h×nh cña c¸ nh©n. ®èi víi trÎ nhá ®«i lóc sù ®Þnh h×nh ch­a ®­îc râ rµng m¬ hå vµ dÔ mÊt ®i nhanh chãng. HiÓu ®­îc nh÷ng h¹n chÕ ®ã trªn trÎ, t«i lu«n cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®Ó ®Þnh h­íng c¸c ®Ò tµi tù chän trong ph¹m vi nh÷ng   kinh nghiÖm, nh÷ng xóc c¶m, t×nh c¶m mµ trÎ ®· ®­îc tr·i nghiÖm. Tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng thÕ m¹nh ë trÎ mét c¸ch tù nhiªn.
- Một số nguyên tắc chung:
+ Dùng phương pháp đàm thoại để gợi mở, hướng dẫn trẻ tìm ra đề tài của mình.
+ ĐÀm thoại đầu giờ thông qua bài thơ, các câu chuyện…hoặc cho trẻ kể xem cháu thích vẽ cái gì.
+ Tôn trọng ý tưởng riêng của trẻ, cô căn cứ vào đó để đàm thoại gợi ý, khai thác tối đa khả năng của trẻ, khuyến khích trẻ sáng tạo, tìm kỹ năng, sắp xếp bố cục….tránh sự áp đặt trong việc lựa chọn nội dung, tránh rập khuôn, máy móc.
+ Khi nhận xét sản phẩm của trẻ nên để trẻ tự nêu ý tưởng của mình, sau đó cô căn cứ vào đó để nêu ra ý kiến nhận xét.
Dù hoạt động tạo hình ở thể loại nào thì khi cho trẻ thực hành giáo viên cần chú ý kích thích trẻ bằng cách mở nhạc nhẹ,  giáo viên cần chú ý hướng dẫn riêng từng trẻ có kỹ năng tạo hình yếu, không nên nói lớn tiếng gây ảnh hưởng đến hứng thú, khả năng sáng tạo của những trẻ khác.
  1. Động viên khuyến khích trẻ kịp thời:
Bªn c¹nh nh÷ng ®Þnh h­íng, nh÷ng ph­¬ng ph¸p gióp trÎ häc tèt m«n t¹o h×nh, th× cã mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, ®ã chÝnh lµ sù khÝch lÖ ®éng viªn kÞp thêi cña c« gi¸o ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm mµ trÎ lµm ra, hay ®èi víi nh÷ng trÎ ch­a lµm tèt hay ch­a hoµn thµnh xong s¶n phÈm cña m×nh th× mét lêi khÝch lÖ sÏ lµm cho trÎ cè g¾ng h¬n n÷a trong giê ho¹t ®éng lÇn sau. ViÖc nhËn xÐt s¶n phÈm cña gi¸o viªn ®èi víi s¶n phÈm cña trÎ còng rÊt quan träng, nã gióp cho trÎ rót ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó lµm tèt h¬n vµo lÇn sau, còng nh­ b­íc ®Çu h×nh thµnh kh¶ n¨ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t¸c phÈm nghÖ thuËt trªn b¶n th©n trÎ. BiÕt râ ®iÒu ®ã trong c¸c giê t¹o h×nh t«i lu«n biÕt c¸ch ®éng viªn khÝch lÖ trÎ ®óng lóc vµ còng khÐo lÐo nªu ra nh÷ng h¹n chÕ cßn trªn trÎ ®Ó kh«ng lµm trÎ tù thÊy tho¶ m·n ë kh¶ n¨ng b¶n th©n cña m×nh ®Ó tiÕp tôc cè g¾ng h¬n n÷a. Cũng như với những trẻ kỹ năng tạo hình còn yếu chưa tạo ra được sản phẩm đẹp tôi cũng khéo léo động viên khuyến khích để trẻ không cảm thấy tự ti và cố gắng hơn trong những tiết tạo hình khác.
 
 
  Ví dụ :Trước khi nhận xét sản phẩm của trẻ tôi luôn đặt ra câu hỏi:  “ con thÊy thÝch s¶n phÈm nµo nhÊt? “ V× sao con l¹i thÝch s¶n phÈm ®ã nhÊt? ®Ó h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng tiÒn ®Ò ®¸nh gi¸, nhËn xÐt s¶n phÈm.
Khi phát hiện trẻ có những bài làm kì quặc, khác những bạn trong lớp như bình thường các trẻ tô chiếc lá màu xanh, nhưng lại có một trẻ tô chiếc lá màu đỏ, tôi chưa vội nhận xét trẻ làm sai mà hỏi trẻ xem vì sao con lại tô chiếc lá màu đỏ, trẻ sẽ trả lời vì con thấy trên ti vi,  trong phim có những cây lá màu đỏ, từ đó giúp tôi hiểu được ý tưởng của trẻ.
ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña trÎ  cÇn ph¶i chÝnh x¸c, phï hîp víi c¸ch nh×n, c¸ch nghÜ còng nh­ c¸ch c¶m nhËn cña trÎ ®èi víi t¸c phÈm nghÖ thuËt cña m×nh.
Ví dụ :Khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm t¹o h×nh cña trÎ t«i lu«n c¨n cø vµo c¸c ®iÓm sau :
+ ĐÆc ®iÓm t©m sinh lÝ løa tuæi: ë mçi løa tuæi ®Òu cã mét møc ®é kh¶ n¨ng t¹o h×nh kh¸c nhau, v× thÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng cña trÎ th× chóng ta ph¶i nh×n vµo kh¶ n¨ng cña trÎ tõng ®é tuæi lµm ®­îc g×.
+ Bªn c¹nh ®Æc ®iÓm t©m sinh lý th× cÇn ph¶i dùa vµo môc tiªu ®Æt ra trong giê hoạt ®éng còng rÊt quan träng. Kh«ng nªn qu¸ «m ®åm qu¸ nhiÒu môc tiªu trong 1 giê ho¹t ®éng qu¸ mµ cÇn ®­a ra nh÷ng môc tiªu phï hîp vµ tõ ®ã dùa vµo nh÷ng môc tiªu ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ c¸i g× trÎ ®· ®¹t ®­îc vµ ch­a ®¹t ®­îc.
+ Dùa vµo néi dung cña ho¹t ®éng t¹o h×nh ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña trÎ, còng nh­ sù tiÕn bé dÇn cña qu¸ tr×nh tõ ®Çu n¨m häc cho ®Õn cuèi n¨m ®Ó thÊy ®­îc sù chuyÓn biÕn râ rÖt ë kh¶ n¨ng t¹o h×nh trªn trÎ.
Khi nhËn xÐt viÖc khen chª còng ph¶i khÐo lÐo, lêi lÏ nhËn xÐt s¶n phÈm ph¶i g©y cho trÎ niÒm vui s­íng v× nh÷ng g× chóng ®· t¹o nªn, ph¶i nhÊn m¹nh nh÷ng thµnh c«ng s¸ng t¹o, nh÷ng ý ®Þnh t¹o t×nh thó vÞ cña trÎ, ph¶i chØ cho trÎ thÊy sù gièng nhau gi÷a sù vËt víi h×nh ¶nh ®­îc miªu t¶ vµ gióp cho trÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é tr­íc kÕt qu¶ ho¹t ®éng. B»ng lêi nãi cña m×nh t«i rÌn luyÖn cho trÎ kh¶ n¨ng nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña trÎ, nhËn ra nh÷ng thiÕu sãt vµ cã h­íng söa ch÷a nh÷ng thiÕu sãt Êy.
  1. Ghi chép sổ tay:
. Để biết được khả năng phát triển của trẻ như thế nào, tôi luôn quan sát, để ý trẻ trong những giờ hoạt động tạo hình và ghi lại vào sổ tay để nhớ, bằng cách này tôi phát hiện ra khả năng, năng khiếu của trẻ ®Ó båi d­ìng thªm.
VD: Một số ch¸u cã kh¶ n¨ng vÏ vµ t« mµu, tuy nhiªn ch¸u vÏ vµ t« cÈn thËn cho nªn s¶n phÈm cña ch¸u hoµn thµnh chËm. Tõ ®ã t«i cã h­íng gióp ch¸u n©ng dÇn møc ®é tiÕn hµnh nhanh h¬n b»ng nh÷ng mÑo nhá nh­ khi t« mµu nÕu trªn bøc tranh cã nhiÒu chç cÇn t« m·ng mµu ®ã th× sÏ t« cho hÕt mµu ®ã xong ®æi lÊy mµu k¸c vµ tiÕp tôc t« nh­ thÕ. Đối với những cháu vẽ được những tô màu yếu còn loè loẹt, và lem ra ngoài thì tôi chú ý hướng dẫn trẻ tô màu theo một chiều, tô cẩn thậm để tác phẩm đẹp hơn.
  1. Cho trẻ thực hành nhiều lần:
- Từ xưa con người đã có câu “học đi đôi với hành”, câu nói ấy đúng với mọi thời đại, mọi lứa tuổi, và với trẻ lứa tuổi mầm non có cũng không ngoại lệ, trong quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tôi nhận thấy nếu chỉ hướng dẫn trẻ một lần và cho trẻ thực hành một lần với một đề tài thì kết quả đạt được không cao, vì vậy tôi cố gắng dành nhiều quảng thời gian cho trẻ thực hành nhiều lần với một bài tập, được thực hành nhiều kỹ năng tạo hình của trẻ được nâng lên rõ rệt, ban đầu những đường nét trẻ tạo còn còn rất nguệch ngoạc, càng thực hành nhiều những đường nét ấy trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn, cũng như với kỹ năng nặn, ban đầu trẻ chưc thể nặn được những sản phẩm đẹp, phải trải qua việc thực hành nhiều lần kỹ năng của trẻ mới trở nên thành thạo.
  1. Sử dụng các loại vật liệu có sẵn từ thiên nhiên.
    Thiên nhiên luôn có sự cuốn hút lạ kì đối đới trẻ vì vậy ngoài việc cho trẻ tạo hình với giấy màu, đất nặn có sẵn tôi luôn trú trọng việc lựa chọn những vật liệu từ nhiên nhiên cho trẻ hoạt động. Những vật liệu thiên nhiên có sẵn trong tự nhiên ở địa phương mình như hạt cao su, lá cây dừa, lá mít, lá chuối, lục bình, hoa cỏ dại, sỏi… vừa rẻ tiền vừa thu hút được trẻ, tôi sử dụng những vật liệu nhiên nhiên cho trẻ tạo ra những con vật ngộ nghĩnh, làm những tấm thiệp tặng các chú bộ đội, xếp hột hạt thành những hình ảnh mà trẻ thích, qua đó tôi lồng ghép giáo dục trẻ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường vì khi tổ chức tôi lựa chọn những chiếc lá vàng, không hái lá xanh cho trẻ thực hiện.
  1. Phối hợp với phụ huynh:
Bªn c¹nh sù t¸c ®éng hç trî cña nhµ tr­êng, c« gi¸o, th× mét thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®ã chÝnh lµ c¸c bËc phô huynh. Muèn cho con em ph¸t triÓn mét c¸ch hµi hoµ vµ toµn diÖn th× sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh còng rÊt quan träng, nã gióp cho trÎ ngµy cµng ®­îc tiÕn bé h¬n vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc h¬n khi ®­îc rÌn luyÖn th­êng xuyªn vµ ®ång bé. ë c¸c buæi häp phô huynh còng nh­ nh÷ng lÇn ®ãn- tr¶ trÎ t«i còng ®· trao ®çi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp còng nh­ kh¶ n¨ng cña trÎ vµ tÇm quan träng cña bé m«n t¹o h×nh ®èi víi trÎ cho phô huynh thÊy râ, ®Ó tõ ®ã cã h­íng phèi hîp cïng nhµ tr­êng gióp trÎ häc tèt h¬n b»ng c¸ch mua s¾m c¸c s¸ch t« mµu, vÏ, bót mµu, ®Êt nÆn… ®Ó luyÖn tËp thªm cho trÎ trong thêi gian ë nhµ.
Tôi thường xuyên đưa những sản phẩm của trẻ lên góc trưng bày sản phẩm của trẻ ở ngoài sân để phụ huynh thấy được khả năng và năng khiếu của con mình, đồng thời khi trẻ tự tay làm ra những sản phẩm đẹp tôi cũng cho trẻ đem về khoe với phụ huynh, bằng cách này phụ huynh thật sự tin tưởng vào môi trường hoạt động ở trường mình.
Vào mùa lễ hội như lễ hội màu xuân tôi vận động được nhiều phụ huynh tặng hoa, kiểng cho lớp để tạo môi trường cho trẻ, trẻ được ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm khoe sắc hàng ngày, được tự tay chăm sóc, tưới nước cho chậu hoa của mình từ đó mà tích luỹ được nhiều hình ảnh đẹp cho trẻ, giúp cho khả năng tạo hình của trẻ thêm phong phú, sáng tạo.
Tôi cũng thường xuyên vận động phụ huynh ủng hộ những sách báo, lịch cũ, hỗ trợ tìm kiến các nguyên vật liệu sẵn có để cho trẻ hoạt động.
III. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc:
Víi nh÷ng biÖn ph¸p nh­ trªn t«i ®· vËn dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ mét c¸ch hîp lÝ vµ kÕt qu¶ mang l¹i cho trÎ trong giê ho¹t ®éng t¹o h×nh ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ:
- Hiện tại trÎ líp t«i cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ nÐt, hÇu hÕt c¸c tiÕt t¹o h×nh
 
90% trÎ ®Òu hoµn thµnh s¶n phÈm.
- T«i ®· chän ra nh÷ng ch¸u cã n¨ng khiÕu ®Ó båi d­ìng thªm vµ kÕt hîp víi phô huynh cã h­íng båi d­ìng n¨ng khiÕu cña trÎ.
- Mét sè có kỹ năng tạo hình yếu ®· theo kÞp c¸c b¹n trong líp.
- Gãc t¹o h×nh ®· cã nhiÒu tranh cña nhiÒu ch¸u vµ c¸c s¶n phÈm b»ng ®Êt nÆn lµm cho phô huynh phÊn khëi vµ yªn t©m h¬n. V× thÕ mµ phô huynh ®· cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn tèt h¬n vÒ n¨ng lùc cña con em m×nh. Tõ ®ã, cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña líp, s­u tÇm ®å dïng, ®å ch¬i gióp ®ì vµ phèi hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó gióp trÎ ngµy cµng tiÕn bé h¬n.
  IV. Bµi häc kinh nghiÖm:
      Qua viÖc t¹o m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng t¹o h×nh víi mét sè biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, b¶n th©n t«i rót ra ®­îc bµi häc kinh nghiÖm sau:
- Cần xây dựng và duy trì nề nếp học tập của trẻ trong lớp.
- CÇn cho trÎ ho¹t ®éng trong m«i tr­êng nghÖ thuËt phong phó.
- Giáo viên phải tự rèn giũa khả năng tạo hình của bản thân để làm ra những sản phẩm đẹp, phù hợp với trẻ, giúp tiết kiệm tiền của và công sức của bản thân, nhà trường.
- Gi¸o viªn ph¶i luôn t×m tßi, s¸ng t¹o ra ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm mới lạ, ®Ñp m¾t mang tÝnh thÈm mÜ cao vµ phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ, qua ®ã thu hót sù chó ý cña trÎ vµ t¹o nguån c¶m høng cho trÎ lµm theo.
- T×m kiÕm c¸c lo¹i tranh phong c¶nh, tranh ®å ho¹ vµ tranh d©n gian cho trÎ quan s¸t, tõ ®ã lµm giµu vèn biÓu t­îng cña trÎ h¬n.
- Gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông ®å dïng trùc quan linh ho¹t, ®óng lóc tr¸nh l¹m dông, «m ®åm.
 - BiÕt tÝch hîp lång ghÐp nhÑ nhµng chuyªn ®Ò vµo c¸c ho¹t ®éng mäi lóc mäi n¬i.
    - Lu«n t×m tßi häc hái qua s¸ch b¸o, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua chÞ em ®ång nghiÖp.
   - Lu«n tù häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn môn th«ng qua dù giê ®ång nghiệp ở trường và học hỏi kinh nghiệm của trường bạn, sách báo, mạng internet vµ viÖc tiÕp thu chuyªn ®Ò do nhµ tr­êng tæ chøc.
    - Tæ chøc cho trÎ tham gia c¸c ho¹t ®éng tæng hîp mang tÝnh nghÖ thuËt: ngµy héi, lÔ, ho¹t ®éng s©n khÊu. Ngoµi ra, tæ chøc c¸c cuéc d¹o ch¬i trong thiªn nhiªn, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ë trÎ ãc thÈm mü, s¸ng t¹o.
     - Sö dông c¸c ®ồ dïng h»ng ngµy cã c¸c yÕu tè trang trÝ, cã chÊt l­îng thÈm mÜ cao: mµu s¾c t­¬i s¸ng, h×nh d¸ng sinh ®éng, b¾t m¾t vµ g©y høng thó cho trÎ.
     - Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp.
     - Luôn phối hợp với phụ huynh để được sự hỗ trợ từ phía phụ huynh.
    - Luôn đặt trẻ ở vị trí trung tâm, giúp trẻ tích cực, chủ động hoạt động.
   - Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia, cọ sát với những cuộc thi do trường, phòng tổ chức.
    ĐÓ lÜnh héi mét tri thøc ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn th× ®ßi hái phải tạo ra cho trÎ mét tr¹ng th¸i t©m lý tho¶i m¸i vµ an toµn. v× vËy, c« gi¸o MÇm non cÇn ph¶i biÕt yªu th­¬ng, gần gũi vµ t«n träng trÎ, tõ ®ã trÎ thÊy m×nh thùc sù ®­îc an toµn vµ trẻ sẽ tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng vµ lÜnh héi tri thøc mét c¸ch trän vÑn.
    Nhê ®ã mµ trÎ rÌn luyÖn kü n¨ng t¹o h×nh vµ ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o, chñ ®éng tÝch cùc theo c¸ch riªng cña m×nh.
    Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p gióp trÎ häc tèt bé m«n t¹o h×nh mµ b¶n th©n t«i  tù ®óc rót ra. Tuy nhiªn vÉn kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®­îc hoµn thµnh tèt h¬n.
    T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
 
                                                  Định  Hiệp, ngày  18  tháng 02 năm 2014
                                                 Người viết
 
 
                                                 Đồng Thị Linh
 
 
 
 
 
 
 
 
      * Nhận xét đánh giá của hội đồng chấm, xét SKKN cấp trường
   -------------------------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                          Định Hiệp, ngày     tháng      năm  2014
                                                                                                               TM.HĐCSKKN
                                                                                                                      Hieäu tröôûng
                                                                                                        
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
             
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bữa sáng:

- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò

Bữa trưa:

- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Miến gà

Văn bản mới

CV số 120/PGDĐT-TĐ

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua

Ngày ban hành: 24/05/2023

CV số 119/PGDĐT-TĐ

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng

Ngày ban hành: 24/05/2023

CV số 118/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Báo cáo mô hình

Ngày ban hành: 24/05/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây